natuur en milieu  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

hypertroof

Door overbemesting ontstaat een hypertroof gebied. In een hypertroof gebied komen teveel voedingsstoffen in de grond voor. Veel planten groeien niet in een hypertroof milieu.

mest injecteren


De veehouderijen in Nederland produceren enorme hoeveelheden mest. Er is een mestoverschot ontstaan. Dit komt omdat we het veevoeder uit andere landen importeren en het vlees en andere producten uit de veehouderij exporteren. Wat netto overblijft is mest.

6.1
2pntMestproblematiek en mestoverschot.
  • De overdaad aan mest die op het land wordt uitgereden zakt [ niet ] [ wel ] in de grond en komt uiteindelijk in het ecosysteem terecht. In een hypertroof gebied groeien veel [ minder ] [ meer ] verschillende soorten planten dan in een eutroof, mesotroof of oligotroof gebied. Hypertrofe gebieden zijn vaak te herkennen aan grote hoeveelheden Brandnetel.
Brandnetels in overbemest gebied

voedselketens

Hieronder zijn de voedselrelaties van een varken in een veehouderij en de voedselrelaties van een Wild Zwijn in een bos afgebeeld.

De voedselrelaties van het Wild Zwijn zijn in evenwicht. Het voedsel van het Wild Zwijn komt uit het bos. De mest die het Wild Zwijn produceert wordt door schimmels en bacteriën in het bos afgebroken. Deze afbraakproducten dienen als voedingsstoffen voor planten en uiteindelijk ook voor dieren die in het bos leven. De afbraakproducten die uit de mest vrijkomen worden vrijwel allemaal opgenomen door het ecosysteem in het bos. Het Wild Zwijn eet op zijn beurt weer de planten en dieren die in het bos voorkomen.

voedselketens
6.2
3pntVoedselrelaties en voedselketens
  • De voedselrelaties van het varken zijn [ niet ] [ wel ] in evenwicht. De mest die het varken produceert wordt door schimmels en bacteriën in het grasland en oppervlaktewater afgebroken. De afbraakproducten die vrijkomen uit de mest dienen als voedingsstoffen voor grassen in het grasland en uiteindelijk ook voor dieren die in het grasland en oppervlaktewater leven. De afbraakproducten die uit de mest vrijkomen worden [ vrijwel allemaal ] [ lang niet allemaal ] opgenomen door het ecosysteem in het weiland of oppervlaktewater. Het varken wordt [ niet ] [ wel ] gevoerd aan planten en dieren die rond de varkenshouderij voorkomen.
6.3
2pntIn een natuurlijk ecosysteem zijn de voedselrelaties tussen verschillende organismen in evenwicht.
  • De voedselrelaties van het varken vormen [ wel ] [ geen ] gesloten geheel.
  • De voedselrelaties van het Wild Zwijn vormen [ wel ] [ geen ] gesloten geheel.

melkveehouderij

koeien op het grasland (boven) en koeien op stal (onder) en kuilgras (rechts)

Hierboven zijn twee verschillende soorten melkveehouderijen afgebeeld. In het ene bedrijf staan de koeien `s zomers op het land en eten ze `s winters kuilgras. Het kuilgras is gehooid van het grasland waar de koeien `s zomers grazen. Het andere bedrijf heeft de koeien `s zomers en `s winters op stal staan. De koeien eten krachtvoer en de mest van de koeien wordt op grasland uitgereden waar geen koeien grazen.

6.4
2pntGeef aan waarom in het geval van de melkveehouderij waarbij de koeien 's zomers en 's winters op stal staan de voedselrelaties geen gesloten geheel vormen.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


6.5
2pntGeef aan waarom in het geval van de melkveehouderij waarbij de koeien alleen 's winters op stal staan de voedselrelaties 's zomers en 's winters een gesloten geheel vormen.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag