intensieve melkveehouderijen  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

mestproblematiek

Steeds meer boeren in Nederland besluiten om koeien zowel zomers als `s winters op stal te houden. Op deze manier kunnen ze koeien efficiënt verzorgen en uitgebalanceerde voeding toedienen.

Koeien produceren enorme hoeveelheden methaangas. Dit methaangas komt vrij tijdens de vertering van grassen in het spijsverteringskanaal van de koe en tijdens de gisting van koemest. Afgewogen veevoeder, `krachtvoer`, kan de methaangasproductie van koeien licht verminderen.

Methaangas is een broeikasgas en absorbeert bovendien infrarode straling. Hierdoor kan methaangas goed warmte vasthouden. Circa 1/6 deel van de atmosferische temperatuurtoename wordt toegeschreven aan de stijgende methaanconcentratie in de atmosfeer. Hiervan is bijna de helft afkomstig van agrarische bedrijven.

Daarnaast komen er ammoniakgassen vrij uit stalmest. Deze ammoniakgassen veroorzaken bodemverzuring.

kuilgras
In het stroomgebied van een rivier zijn enkele veeteeltbedrijven gevestigd. Sommige boeren houden het vee zomers op stal en voeren het vee met krachtvoer. Andere boeren houden het vee zomers ook op stal, maar voeren het vee met hooi en/of kuilgras. Dit kuilgras is gehooid op de graslanden die bij de boerderijen horen. De laatste groep boeren laat het vee 's zomers grazen in het stroomgebied van de rivier.

De mest die door de koeien op stal wordt geproduceerd kan worden uitgereden (de mest wordt over het land verspreid) of de mest kan worden geïnjecteerd (de mest wordt in de grond gespoten).
2.1
1pntBij welk veeteeltbedrijf zal de trofiegraad van het grasland op korte termijn stijgen?
2.2
4pntBinnen de intensieve veehouderij worden verschillende maatregelen getroffen om de milieu-aantasting te verminderen. Veel van deze maatregelen hebben echter alleen betrekking op één of enkele aspecten van de verschillende milieubelastingen die deze sector veroorzaakt.
  • Koeien die uitgebalanceerd veevoeder eten verminderen de methaanemissie, maar verblijven zowel zomers als `s winters op stal. Dit verlaagt de kwaliteit van het leven van de koeien. Het uitgebalanceerde veevoeder verhoogt echter de productie van de koe.
  • Het injecteren van mest [ versterkt ] [ vermindert ] de bodemverzuring en [ vermindert ] [ versterkt ] algenbloei in de omgeving.
  • Grazende koeien [ behouden ] [ verstoren ] het biologisch evenwicht in het grasland en [ verminderen ] [ bevorderen ] de uitspoeling van zware metalen.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag