huidmondjes en fotosynthese  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

gaswisseling

De uitwisseling van H2O (g), CO2 en O2 wordt gaswisseling genoemd. Gaswisseling vindt onder andere plaats bij fotosynthese en verbranding. Bij fotosynthese wordt onder invloed van zonlicht uit CO2 en H2O glucose (C6H12O6) gevormd, waarbij O2 vrijkomt. Bij verbranding wordt C6H12O6 omgezet in H2O en CO2 waarbij O2 wordt verbruikt. Bij verbranding komt energie (∑) vrij.

fotosynthese:
verbranding
2.1
4pntgaswisseling en diffusie
  • Als [ fotosynthese ] [ verbranding ] plaatsvindt in bladeren, wordt de concentratie CO2 in sponsparenchym [ hoger ] [ lager ] , waardoor de diffusiesnelheid door het huidmondje van CO2 van het externe milieu naar het interne milieu toeneemt.
  • Als [ verbranding ] [ fotosynthese ] plaatsvindt in bladeren, wordt de concentratie CO2 in sponsparenchym [ lager ] [ hoger ] , waardoor de diffusiesnelheid door het huidmondje van CO2 van het interne milieu naar het externe milieu toeneemt.

openen en sluiten van huidmondjes

huidmondjes
2.2
2pntHuidmondjes reguleren de verdamping van H2O (g) omdat ze zich onder invloed van turgor kunnen openen en sluiten.
  • Onder normale omstandigheden is de osmotische waarde in de cellen van huidmondjes gelijk aan de osmotische waarde van het omringende epidermis-weefsel. De huidmondjescellen zijn op dat moment [ wel ] [ niet ] turgescent ten opzichte van het omringende epidermisweefsel. De huidmondjes zijn dan gesloten.
  • Omdat de cellen van huidmondjes de enige epidermiscellen zijn waarin zich chlorofyl (bladgroen) bevindt, ontstaat tijdens de fotosynthese een concentratieverschil tussen de huidmondjescellen en de overige epidermiscellen. Dit concentratieverschil wordt veroorzaakt door [ CO2 ] [ H2O ] [ C6H12O6 ]
2.3
2pntDe intensiteit van fotosynthese heeft invloed op het openen en sluiten van huidmondjescellen.
  • Tijdens de fotosynthese is de osmotische waarde in de huidmondjescellen [ hoger ] [ lager ] dan in de overige epidermiscellen, waardoor water in de huidmondjescellen gezogen wordt. Hierdoor neemt de turgor in de huidmondjescellen [ toe ] [ af ] , waardoor de huidmondjescellen [ slinken ] [ opzwellen ] en het huidmondje open gaat.
2.4
3pntIndien de intensiteit van de fotosynthese te laag is geworden heeft dit invloed op het openen en sluiten van huidmondjes.
  • Als er geen fotosynthese meer plaatsvindt in het chlorofyl (bladgroen) van de huidmondjescellen [ daalt ] [ stijgt ] de concentratie van glucose in de huidmondjescellen, waardoor de cellen [ niet ] [ weer ] turgescent worden en de huidmondjes sluiten.
2.5
2pntGeef aan waarom het praktisch is dat huidmondjes geopend zijn tijdens de fotosynthese.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag