gaswisseling en sapstroom  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

diffusie

diffusie in een blad

Verplaatsing van stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof wordt diffusie genoemd.

2.1
6pntFotosynthese en diffusie
 • Tijdens fotosynthese wordt zuurstof [ geproduceerd ] [ verbruikt ] , waardoor de concentratie zuurstof in het blad [ toeneemt ] [ afneemt ] . Hierdoor neemt de diffussiesnelheid van zuurstof door de huidmondjes naar het externe milieu [ toe ] [ af ]
 • Tijdens fotosynthese wordt koolstofdioxide [ verbruikt ] [ geproduceerd ] , waardoor de concentratie koolstofdioxide in het blad [ afneemt ] [ toeneemt ] . Hierdoor neemt de diffussiesnelheid van koolstofdioxide door de huidmondjes naar het interne milieu [ af ] [ toe ]

osmose

Osmose is diffusie door een semipermeabel membraan.

Bij osmose vindt waterverplaatsing plaats van een plek met een lagere concentratie aan opgeloste stoffen naar een plek met een hogere concentratie. Osmose vindt alleen plaats bij een selectief- (of semi-) permeabel membraan. Een semipermeabel membraan is niet voor alle stoffen even doorlaatbaar. Veel in water opgeloste stoffen kunnen niet door een semipermeabel membraan diffunderen. Osmose is een waterverplaatsing door een semipermeabel membraan tegen het concentratieverval in.

glucose-oplossingen in een bak met een semipermeabel membraan

2.2
6pntsemipermeabele membranen
 • In de bovenstaande afbeeldingen is een bak met een semipermeabel membraan afgebeeld. Door dit semipermeabel membraan kan water [ wel ] [ niet ] diffunderen en glucose [ niet ] [ wel ] diffunderen.
 • In de linker bak in de afbeelding hierboven is de concentratie van glucose aan beide zijden van het semipermeabel membraan [ niet ] [ wel ] gelijk. In de rechter afbeelding is de concentatie van glucose aan beide zijden van het semipermeabel membraan [ niet ] [ wel ] gelijk.
2.3
5pntosmose en semipermeabele membranen
 • In de rechter bak in de afbeelding hierboven is de conentratie glucose aan de rechterzijde van het semipermeabel membraan [ lager ] [ hoger ] dan aan de linkerzijde van het semipermeabel membraan. Hierdoor ontstaat tussen beide zijden van het semipermeabel membraan [ een ] [ geen ] concentratieverschil van opgeloste stoffen.
 • Door diffusie van water van de [ rechter ] [ linker ] zijde van het semipermeabel membraan naar de [ rechter ] [ linker ] zijde van het semipermeabel membraan, wordt het concentratieverschil [ opgeheven ] [ in stand gehouden ]
2.4
3pntosmose en diffusie
 • Door verdamping van water door de huidmondjes in de epidermiscellen [ daalt ] [ stijgt ] de concentratie van watermoleculen in de luchtruimtes die zich in het sponsparenchym bevinden. Hierdoor ontstaat [ een ] [ geen ] transport van water van de sponsparenchymcellen naar de luchtruimtes tussen de sponsparenchymcellen.
 • Waterverplaatsing van een plek met een hoge concentratie watermoleculen naar een plek met een lage concentratie watermoleculen wordt [ osmose ] [ diffusie ] genoemd.
2.5
3pntverdamping en osmose
 • Als de concentratie van opgeloste stoffen in parencymcellen toeneemt, onttrekken deze cellen [ wel ] [ geen ] water aan naburige parenchymcellen. Door verdamping van water via de huidmondjes [ daalt ] [ stijgt ] de concentratie van opgeloste stoffen in parenchymcellen.
 • Als de concentratie opgeloste stoffen in parenchymcellen toeneemt ontstaat [ een ] [ geen ] zuigkracht vanuit deze cellen naar het water in de naburige cellen.

osmotische waarde

Door de concentratie aan opgeloste stoffen heeft een oplossing de neiging water aan te zuigen door een semipermeabel membraan en kan deze oplossing osmotische druk uit gaan oefenen op dat membraan.

2.6
1pntWelke bewering is juist?
 • Door verdamping van water via de huidmondjes stijgt de osmotische waarde van parenchymcellen, waardoor deze cellen water afstaan aan omringend weefsel.
 • Door verdamping van water via de huidmondjes stijgt de osmotische waarde van parenchymcellen, waardoor deze cellen water aanzuigen uit omringend weefsel.
 • Door verdamping van water via de huidmondjes daalt de osmotische waarde van parenchymcellen, waardoor deze cellen water afstaan aan omringend weefsel.
 • Door verdamping van water via de huidmondjes daalt de osmotische waarde van parenchymcellen, waardoor deze cellen water aanzuigen uit omringend weefsel.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag