sociaal gedrag bij mensen  (onderzoek - onderzoek opzetten)| bovenbouw h v |

black box

Binnen de ethologie worden gegevens verzameld over de prikkels die organismen informatie verschaffen over hun milieu (de input) en gegevens over het gedrag (de output). De reacties van organismen op prikkels wordt respons genoemd. Aan de hand van verzamelde gegevens kunnen conclusies worden getrokken over de processen die zich afspelen in organismen (black box).

ethogram en protocol

Gedrag van organismen is doorgaans opgebouwd uit een groot aantal handelingen. Om gedragingen objectief te kunnen beoordelen worden alleen feitelijke aspecten van het gedrag genoteerd en verwerkt. Bij observatie van gedragingen moet interpretatie van dit gedrag vermeden worden.

Een objectieve beschrijving van gedragshandelingen wordt een ethogram genoemd.

ethogram

Een protocol is een lijst waarop achtereenvolgens waargenomen handelingen van organismen bijgehouden kunnen worden. In een protocol worden de afkortingen uit het opgestelde ethogram per tijdseenheid genoteerd.

protocol

gedragsketen

Handelingen van organismen volgen elkaar vaak op in een vaste volgorde. Indien (het effect van) een handeling leidt tot een volgende handeling is sprake van een gedragsketen.

gedragsketen

gedragssystemen

In gedragssystemen zijn samenhangende handelingen geordend. Samenhangende groepen handelingen kunnen in subsystemen worden ondergebracht. Subsystemen worden vaak in hun geheel geactiveerd.

sociaal gedrag

Gedrag van een individu ten opzichte van soortgenoten wordt sociaal gedrag genoemd. Signaalgedrag, dominantie, imponeergedrag, verzoeningsgedrag, taakverdeling, balts, territoriumgedrag, conflictgedrag (ambivalent gedrag, overspronggedrag en omgericht gedrag) en zelfhandhaving zijn voorbeelden van sociaal gedrag.

gedragsonderzoek

Maak een ethogram en een protocol van een individu uit een homogene groep mensen. Deze groep kan bijvoorbeeld bestaan uit vrienden, klasgenoten, collega`s, leden van een sportclub e.d.

•stel een ethogram en een protocol op van de betreffende groep
•stel gedragsketens en gedragssystemen op
•gebruik hiervoor de gegevens uit het ethogram en protocol
•geef aan welk sociale gedragingen een rol spelen binnen het onderzoek


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag