homologe chromosomen, recombinatie, crossing-over en non-disjunctie  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

homologe chromosomen en recombinatie

Tijdens de meiose I worden chromosomen van een chromosoompaar over de dochtercellen verdeeld. De chromosomen van één chromosoompaar worden homologe chromosomen genoemd. Op elk chromosoom van een chromosoompaar liggen verschillende allelen voor dezelfde genen. De dochtercellen die tijdens de meiose I ontstaan hebben verschillende genotypen.

recombinatie tijdens de meiose (twee chromosoomparen)

In de moedercel komen homologe chromosomen paarsgewijs voor. In de dochtercellen die na meiose I ontstaan komen homologe chromosomen enkelvoudig voor. In een dochtercel kan óf het ene homologe chromosoom van het chromosoompaar óf het andere homologe chromosoom van het chromosoompaar terechtkomen. De verdeling van de homologe chromosomen over de dochtercellen wordt recombinatie genoemd.

In geslachtscellen of gameten die tijdens de meiose ontstaan komen homologe chromosomen enkelvoudig voor. Gameten zijn haploïd. Haploïde cellen worden aangegeven met de letter n. Mensen bevatten 46 chromosomen. Na meiose bevinden zich 23 chromosomen in elke gameet. Bij mensen geldt n = 23. In lichaamscellen komen homologe chromosomen paarsgewijs voor. Lichaamscellen zijn diploïd. Diploïde cellen worden aangegeven met 2n. Het aantal verschillende combinaties van homologe chromosomen in gameten kan in een formule worden weergegeven.

    aantal recombinatiemogelijkheden = 2n    

Het aantal recombinatiemogelijkheden bedraagt bij mensen 223 = 8388608.

Wandelende Takken

vrouwelijke Wandelende Takken
1.1
1pntBij Wandelende Takken vindt parthenogenetische voortplanting plaats. Dit wil zeggen dat vrouwtjes zich ongeslachtelijk kunnen voortplanten. Een vrouwtje kan, zonder tussenkomst van een mannetje, tijdens haar leven ongeveer 1000 eitjes leggen. Welke bewering is juist?
  • indien de leefomstandigheden in hun ecosyteem ongunstig zijn, zullen wandelende takken zich eerder ongeslachtelijk voortplanten dan in gunstige omstandigheden, omdat de variatie in erfelijk materiaal binnen de populatie dan constant blijft
  • indien de leefomstandigheden in hun ecosyteem ongunstig zijn, zullen wandelende takken zich eerder geslachtelijk voortplanten dan in gunstige omstandigheden, omdat de variatie in erfelijk materiaal binnen de populatie dan toeneemt

eenslachtige en tweeslachtige bloemen

eenslachtig, tweeslachtig, eenhuizig en tweehuizig
1.2
1pntBij eenslachtige bloemen bevinden zich óf stampers óf meeldraden in een bloem en bij tweeslachtige bloemen bevinden zich zowel stampers als meeldraden in een bloem. Bij eenhuizige planten dragen de planten óf mannelijke óf vrouwelijke bloemen en bij tweehuizige planten dragen de planten zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. Bij tweeslachtige bloemen en eenhuizige planten kan naast kruisbestuiving ook zelfbestuiving plaatsvinden. Bij welke planten is de kans op maximale recombinatie van allelen in gameten het hoogst?
  • de kans op maximale variatie bij nakomelingen is het hoogst bij tweeslachtige bloemen
  • de kans op maximale variatie bij nakomelingen is het hoogst bij eenslachtige bloemen op eenhuizige planten
  • de kans op maximale variatie bij nakomelingen is het hoogst bij eenslachtige bloemen op tweehuizige planten

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag